Car damaged from crash

Różne rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Potocznym określeniem ubezpieczenia pojazdu jest ‘Autoversicherung’. Chodzi tu o ubezpieczenie, które zawiera AC oraz OC dla pojazdów mechanicznych. Od 5 kwietnia 1965 roku w Niemczech wprowadzono obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia samochodowego. W związku z tym wymagane jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oprócz niego istnieją jeszcze dwie inne możliwości ubezpieczenia pojazdu:

  • Ubezpieczenie autocasco o ograniczonym zakresie
  • Pełne ubezpieczenie komunikacyjne

Od razu nasuwa się pytanie, jakie są różnice pomiędzy tymi ubezpieczeniami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

To ubezpieczenie jest tak zwanym ubezpieczeniem podstawowym. Wykorzystywane jest wtedy, gdy na skutek używania pojazdu powstaną jakieś szkody. Jako używanie pojazdu rozumie się ładowanie i rozładowanie, tankowanie, jak również wsiadanie i wysiadanie. Jednakże, jeśli szkody nie będą spowodowane bezpośrednio poprzez korzystanie z pojazdu, np. jeżeli wózek na zakupy wjedzie w inny samochód, tego ubezpieczenie OC nie pokryje. To samo dzieje się w przypadku spowodowania wypadku będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wysokość składek ubezpieczenia OC zależy od różnych czynników, np.: rok produkcji pojazdu, model, ilość pokonywanych rocznie kilometrów, wiek osoby ubezpieczanej oraz liczba kierowców tego pojazdu.

Ubezpieczenie autocasco o ograniczonym zakresie

Ubezpieczenie autocasco uzupełnia ubezpieczenie OC. Autocasco ubezpiecza posiadany pojazd przed katastrofami naturalnymi, takimi jak burza, grad, powódź i uderzanie pioruna. Obejmuje ono również wypadki losowe, np. pożar, wybicie szyb, kradzież, eksplozję, ataki dzikich zwierząt czy kradzież. W przypadku błędu ludzkiego ubezpieczenie to będzie jednak bezużyteczne, nawet jeśli został on wywołany przez siły przyrody.

Pełne ubezpieczenie komunikacyjne

Pełne ubezpieczenie komunikacyjne, tak samo jak AC, jest uzupełniającym ubezpieczeniem samochodowym, które zawiera się dobrowolnie. Podobnie jak autocasco, pokrywa ono szkody wyrządzone przez pioruny, powodzie, burze, kradzieże, dzikie zwierzęta oraz inne tego typu wypadki, jednak oprócz tego pełne ubezpieczenie pojazdu kompensuje wypadki powstałe z własnej winy, jak również wandalizm oraz ucieczkę sprawcy z miejsca wypadku. Ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku opłacenia umyślnie wyrządzonych szkód oraz tych powstałych w trakcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Koszty pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego mogą osiągać różne kwoty, tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, przy czym składki za tak rozległą ochronę ubezpieczeniową nie są niskie.

Deutsche Übersetzung

Verschiedene Arten der Autoversicherung

Der umgangssprachliche Begriff für eine Kraftfahrtversicherung ist Autoversicherung. Es handelt sich hierbei um eine Versicherung, die eine Kaskoversicherung sowie Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge beinhaltet. Seit dem 5. April 1965 ist es in Deutschland Pflicht, eine Autoversicherung abzuschließen. Deswegen wird die Kfz-Haftpflichtversicherung gefordert. Daneben gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten einer Autoversicherung:

  • Teilkaskoversicherung
  • Vollkaskoversicherung

Da stellt sich sofort die Frage, was der Unterschied zwischen diesen Versicherungen ist.

KFZ-Haftpflichtversicherung

Diese Versicherung ist sozusagen die Grundversicherung. Diese tritt ein, wenn durch den Fahrzeuggebrauch ein Schaden entstanden ist. Hierbei werden als Gebrauch das Fahren, das Be- und Entladen, das Tanken sowie das Ein- und Aussteigen gezählt. Wenn der Schaden aber nicht direkt durch die Fahrzeugbenutzung verursacht wurde, z. B. wenn der Einkaufswagen gegen ein anderes Fahrzeug rollt, springt die Haftpflichtversicherung nicht ein. Das Gleiche gilt auch, wenn der Fahrer unter Drogeneinfluss oder Trunkenheit einen Unfall verursacht. Die Beiträge der KFZ-Haftpflichtversicherung sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B.: Baujahr, Fahrzeugmodell, die gefahrenen Kilometer pro Jahr, das Alter des Versicherungnehmers sowie die Anzahl der Fahrer.

Teilkaskoversicherung

Die Teilkaskoversicherung ergänzt die Haftpflichtversicherung. Teilkasko versichert das eigene Auto bei Naturkatastrophen wie Sturm, Hagel, Überschwemmungen und Blitzschlag. Auch die Absicherung gegen Brand, Glasbruch, Diebstahl, Explosion, Wildunfälle, sowie Raub ist inbegriffen. Im Falle des menschlichen Versagens ist die Versicherung nutzlos, auch wenn sie durch Naturgewalt ausgelöst wurde.

Vollkaskoversicherung

Die Vollkaskoversicherung ist, genau wie die Teilkaskoversicherung, eine weitere ergänzende Autoversicherung, die freiwillig abgeschlossen werden kann. Sie kommt ebenso bei Schäden durch Blitze, Überschwemmungen, Sturm, Diebstähle, Wildunfälle und weiterem zum Einsatz. Die Vollkaskoversicherung tritt ebenso bei selbstverschuldeten Unfällen ein, sowie bei Vandalismus und Fahrerflucht Unbekannter, aber sie ist nicht bei vorsätzlich herbeigeführten Schäden verpflichtet zu zahlen. Eine Inanspruchnahme wird auch im Rahmen eines Drogeneinflusses oder Trunkenheit nicht gewährleistet. Die Kosten einer Vollkaskoversicherung können genau wie bei der Haftpflichtversicherung unterschiedliche Dimension erreichen, wobei die Beiträge wegen des umfassenden Versicherungsschutzes generell nicht gering sind.

Ubezpieczenie Samochodu w Niemczech  |  Artykuły  |  Imprint  |  Kontakt