Ubezpieczenie Samochodu w Niemczech

Ubezpieczenia Samochodowe w Niemczech

Ubezpieczenia samochodowe w Niemczech można podzielić na trzy kategorie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie autocasco o ograniczonym zakresie (AC) oraz pełne ubezpieczenie komunikacyjne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty szkód, które zostały przypadkowo spowodowane przez kierowcę na innych pojazdach lub obiektach. To ubezpieczenie jest konieczne, aby pojazd został dopuszczony do użytku w Niemczech. Większość ubezpieczeń samochodowych w Niemczech oferuje ubezpieczenie OC, jednak zalecane jest indywidualne dopasowanie ceny konkretnego ubezpieczenia oraz porównanie ofert.

Ubezpieczenie autocasco z zakresem ograniczonym to ubezpieczenie, które pokrywa szkody posiadanego pojazdu. Stanowi ono dodatkową ochronę, obok ubezpieczenia OC.

Poprzez wykupienie ubezpieczenia AC o ograniczonym zakresie można ubezpieczyć się od następujących zdarzeń: pożaru i eksplozji, przegryzienia przez łasice, stłuczenia szyb, kradzieży, itp. Szkody te wyszczególnione są w ofercie lub ustalane przy podpisywaniu umowy na konkretne ubezpieczenie, należy jednak pamiętać, że zawarte szkody różnią się w zależności od ubezpieczyciela.

Pełne ubezpieczenie komunikacyjne ma za zadanie pokryć wszystkie szkody, któremu uległ samochód posiadany przez właściciela ubezpieczenia w wyniku wypadku. Wlicza się w to zarówno szkody wyrządzone przez osoby trzecie, jak i te z winy własnej. Jeśli osoba trzecia ucieknie z miejsca wypadku i nie będzie można pociągnąć jej do odpowiedzialności prawnej, ubezpieczenie pokrywa wszystkie usługi. Pełne ubezpieczenie komunikacyjne jest ubezpieczeniem rekomendowanym szczególnie dla osób posiadających nowe samochody.

W ciągu dwóch pierwszych lat, w przypadku całkowitej szkody, ubezpieczyciel pokrywa koszt w wysokości ceny katalogowej. Szkody, które powstały w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu lub wad w pojeździe, są wyłączone z oferty wszystkich ubezpieczycieli. Z reguły koszty powstałe przy wykupieniu pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego są wyższe niż te przy AC z zakresem ograniczonym. Oba rodzaje ubezpieczeń mają jednak cechę wspólną: im większy udział własny, tym niższe składki ubezpieczeniowe, które opłaca osoba ubezpieczona. Wysokość udziału własnego zależy od swobody finansowej. Również w przypadku OC istnieją pewne analogie.

Przy pełnym ubezpieczeniu pojazdu brane są również pod uwagę zniżki za bezwypadkową jazdę, klasyfikacja ta jest jednak w pełni niezależna od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przy pełnym ubezpieczeniu podawana jest liczba lat jazdy bezwypadkowej i odgrywa ona decydującą rolę przy określaniu wysokości rocznej składki.

Deutsche Übersetzung

Autoversicherungen in Deutschland

Die Autoversicherungen in Deutschland lassen sich in drei verschiedenen Kategorien einteilen. Die Haftpflichtversicherung, die Teilkaskoversicherung und die Vollkaskoversicherung.

Die Haftpflichtversicherung kommt hierbei für Schäden auf, die Sie selbst an anderen Fahrzeugen oder Gegenständen versehentlich verursacht haben. Wer ein Kraftfahrzeug in Deutschland zulassen will, der braucht mindestens diese Versicherung, um das Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen zu dürfen. Die meisten Versicherungen in Deutschland bieten eine Haftpflichtversicherung für Autos an. Hierbei ist es ratsam die Preise der einzelnen Versicherungen individuell an sich anzupassen und diese anschließend zu vergleichen.

Die Teilkasko ist eine Versicherung, die Schäden am eigenen Fahrzeug abdeckt. Sie bietet einen zusätzlichen Schutz zur Kfz-Haftpflichtversicherung.

Durch eine Teilkaskoversicherung ist man häufig gegen die folgenden Dinge versichert: Brand und Explosionen, Marderbisse, Glasbruchschäden und Raub. Diese werden aber in einem Angebot bzw. auch später im Vertrag mit der jeweiligen Versicherung genauestens festgehalten. Die Übernahme der Schäden variiert hier von Versicherung zu Versicherung stark.

Die Vollkaskoversicherung hat die Aufgabe, all die Schäden, die am eigenen Fahrzeug durch einen Unfall entstehen, zu ersetzen. Dazu zählen nicht nur Schäden durch Dritte, sondern auch Schäden durch eigenes Verschulden. Begeht ein Dritter Fahrerflucht nach einem Unfall und kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, erbringt die Versicherung entsprechende Leistungen. Vor allem für Neuwagenbesitzer ist der Abschluss einer Kfz-Vollkaskoversicherung daher sinnvoll.

In den ersten beiden Jahren kommt die Versicherungsgesellschaft im Falle eines Totalschadens bis zur Höhe des Listenpreises für den Schaden auf. Schäden, die durch Trunkenheit am Steuer oder durch Mängel am Fahrzeug entstehen, haben alle Versicherer vom Leistungsumfang ausgeschlossen. In der Regel sind die Kosten, die für eine Kfz-Vollkaskoversicherung entstehen, höher als für die Teilkasko. Beide Arten der Kfz-Versicherung haben gemein: Je höher die Selbstbeteiligung, desto niedriger fallen die Versicherungsprämien aus, die der Versicherungsnehmer zu entrichten hat. Es ist also eine Frage des finanziellen Spielraums, in welcher Höhe die Selbstbeteiligung ausfallen kann. Auch zur Haftpflichtversicherung gibt es verschiedene Parallelen.

Bei der Kfz-Vollkaskoversicherung wird man ebenfalls in Schadenfreiheitsklassen eingestuft. Die Einstufung in diese Klassen erfolgt aber völlig unabhängig von der Haftpflichtversicherung. Bei der Kfz-Vollkaskoversicherung zeigt die Schadenfreiheitsklasse die Anzahl der Jahre an, in denen schadenfrei gefahren wurde. Diese Schadenfreiheitsklasse spielt bei der Höhe der jährlichen Prämienzahlung eine entscheidende Rolle.

Ubezpieczenie Samochodu w Niemczech  |  Artykuły  |  Imprint  |  Kontakt